ಕಥೆ

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

ಅಂಕಣಗಳುಕಥೆಮನೋರಂಜನೆ

ಕೊರೋನಾ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ

ಹನುಮಂತನೊಂದಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ.. ಹನುಮ: ಏನಜ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಅಜ್ಜಿ:  ಏನ್ಮಾಡೋದು‌ ದೇವ. ನನಿಗಾ ತೊಂಬತ್ತು ಆದ್ರು ಸಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತರಕಾರಿ ಮಾರೋದ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.  ಕಣ್...

read more