ಕವನ

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

ಇತರೆಕವನ

ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ

ಭುವಿಯಿಂದ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ನರಳಿ ನರಳಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಸುಟ್ಟ ಹೆಣಗಳ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಗಗನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಬಂಧನಗಳ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸತ್ತಾತ್ಮಗಳ ಕರಿ ನೆರಳು ಕೊಂದವರ ನಿಂದಿಸುತಾ ಅಮಾಯಕ ಜೀವಗಳ...

read more
ಕವನಮನೋರಂಜನೆ

ನಾನೂ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವೆ ದೀಪ

ಹಚ್ಚಲೇ ಬೇಕಿದೆ ದೀಪ ತಣಿಸಲೋಸುಗ ಜಗದ ತಾಪ! ಕುಂಬಾರನ ಹಣತೆ  ಗಾಣಿಗನ ಎಣ್ಣೆ ಹತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಕ್ಷರದರಿವು ವಿದ್ಯೆಯ ಒಲವು ಕಲಿಕೆಯ ಗೆಲುವಿಲ್ಲದೆ...

read more