ಫೋಟೋ ಕಾಲಂ

ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿಯ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಧರ್ಮಣ್ಣ ರವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

Leave a Reply